Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local Saelele

HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele

    Consiliul Local al Comunei Saelele, judetul Teleorman, întrunit în sedinta extraordinara

din data de 19 septembrie 2019;

    Examinând proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si

functionare al Consiliului Local Saelele, proiect din iniţiativa primarului;

      Avand in vedere:

– expunerea de motive a Primarului Comunei Saelele;

-raportul de fundamentare;

– avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saelele;

– prevederile art.632 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

             In temeiul art.139, alin.(1),art.166,alin.(2), lit.,,b’’, art.196,alin.(1), lit.,,a’’ si art.197 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E:

     Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarâre.

     Art.2 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea orice hotarare contrara.

    Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotarârii se împuterniceste Primarul comunei Saelele, secretarul comunei Saelele si consilierii locali.

     Art.5 Secretarul comunei Saelele va asigura comunicarea Hotarârii autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

            Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează,                                                          

                                                                                                 secretar

                  Bodirca Victoria                                                  jr.Pietreanu Clement

 

SAELELE

NR._____  DIN 19.09.2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de____ voturi ,,pentru’’, ___ voturi ,,împotrivă’’, ____ ,,abţineri’’, din totalul de 11 consilieri în funcţie, din ____ prezenţi

 

 HOTĂRÂRE

(proiect)

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele

    Consiliul Local al Comunei Saelele, judetul Teleorman, întrunit în sedinta extraordinara

din data de 19 septembrie 2019;

    Examinând proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si

functionare al Consiliului Local Saelele, proiect din iniţiativa primarului;

      Avand in vedere:

– expunerea de motive a Primarului Comunei Saelele;

-raportul de fundamentare;

– avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saelele;

– prevederile art.632 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

             In temeiul art.139, alin.(1),art.166,alin.(2), lit.,,b’’, art.196,alin.(1), lit.,,a’’ si art.197 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E:

     Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarâre.

     Art.2 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea orice hotarare contrara.

    Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotarârii se împuterniceste Primarul comunei Saelele, secretarul comunei Saelele si consilierii locali.

     Art.5 Secretarul comunei Saelele va asigura comunicarea Hotarârii autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

            Primar,                                                                                  Avizat pt.legalitate,

Ing.prof.Carjan Gabriel                                                                     jr.Pietreanu Clement

Anexa la HCL nr_____ din 19.09.2019

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SAELELE

CONTINUTUL REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

      Capitolul I

Constituirea Consiliului Local al comunei Saelele

      Capitolul II

Organizarea Consiliului local al comunei Saelele

       SECTIUNEA I- Presedintele de sedinta

       SECTIUNEA a 2-a- Alegerea viceprimarului

       SECTIUNEA a 3-a –Constituirea si functionarea comisiilor de specialitate

       SECTIUNEA a 4-a –Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale

      Capitolul III

  Functionarea Consiliului Local al Comunei Saelele

     SECTIUNEA I – Atributiile Consiliului local

    SECTIUNEA a 2-a –Desfasurarea sedintelor Consiliului local

    SECTIUNEA  a 3-a –Elaborarea proiectelor de hotarari

    SECTIUNEA a 4-a – Procedura de vot

    SECTIUNEA  a 5-a –Accesul cetatenilor la sedintele Conmsiliului local

     Capitolul IV

   Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali

      Capitolul V

Drepturile si obligatiile alesilor locali

     SECTIUNEA I –Drepturile alesilor locali

     SECTIUNEA a 2-a –Obligatiile consilierilor

     Capitolul VI

Raspunderi,abateri si sanctiuni

      Capitolul VII

  Dispozitii finale

   In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. –majoritatea=numarul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit in conditiile legii;
 2. – majoritatea absoluta – primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial;
 3. – majoritatea calificata – primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit in conditiile legii;
 4. – majoritatea simpla – primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului

CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului Local al Comunei Saelele

   Art.1.- Consiliul local al comunei Saelele este constituit conform prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

    Art.2. – Consiliul local se compune din consilieri alesi in conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor administratie publice locale.

   Art.3. –(1)-Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfasurarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarati alesi sunt validate în conditiile prevazute la art. 114.

   (2)- Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizata o sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun juramântul.

   Art.4.– (1)-Pentru fiecare consiliu local din judet, prefectul convoaca consilierii locali pentru sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecatoriei prevazute la art. 114 alin. (5) din Cod, ori a comunicarii hotarârii tribunalului în conditiile art. 114 alin. (6) si (7) din Cod, dupa caz, în situatia în care numarul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul numar natural strict mai mare decât jumatate din numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din Cod.

    (2)- Prefectul îi comunica secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale data si ora stabilite pentru sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participa prefectul, subprefectul sau un reprezentant al institutiei prefectului desemnat prin ordin de catre prefect. În situatii motivate, cu respectarea dispozitiilor alin. (1) prefectul poate comunica o alta data si o alta ora.

   (3) -Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica consilierilor locali ale caror mandate au fost validate data si ora sedintei privind ceremonia de constituire convocata de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

   (4) -Sedinta pentru ceremonia de constituire este condusa de cel mai în vârsta consilier local al carui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale caror mandate au fost validate.

   (5) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun juramântul prevazut la art. 117 din Cod, în cadrul sedintei privind ceremonia de constituire a consiliului local.

   (6) În cazul în care numarul consilierilor locali care au depus juramântul în conditiile alin. (5) este mai mic decât primul numar natural strict mai mare decât jumatate din numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din Cod, prefectul convoaca consilierii locali pentru o a doua sedinta privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei sedinte.

   (7) -În cadrul celei de a doua sedinte pot depune juramântul consilierii locali validati care au absentat de la prima sedinta si supleantii ale caror mandate au fost validate în conditiile art. 119  din Cod si consilierii locali validati în conditiile art. 114 alin. (6) si (7) din Cod si care nu au fost convocati la prima sedinta de constituire a consiliului local.

   (8) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune juramântul, ca urmare a absentei pentru motive temeinice, poate depune juramântul în cadrul primei sedinte a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedita prin certificat medical, ori situatii precum deplasarea în strainatate în interes de serviciu, evenimente de forta majora, cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situatii similare.

   (9) Consilierul local al carui mandat a fost validat care nu depune juramântul nici în cea de a doua sedinta privind ceremonia de constituire ori în conditiile prevazute la alin. (8) sau care refuza sa depuna juramântul este considerat demisionat de drept.

   (10) Locurile consilierilor locali declarati alesi ale caror mandate nu au fost validate sau care sunt considerati demisionati de drept si care nu pot fi completate cu supleanti se declara vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima sedinta ordinara a consiliului local.

     Art.5.—(1) –Consilierii locali alesi al caror mandat a fost validat depun urmatorul juramânt în limba româna: Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta în puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei/orasului/municipiului/judetului… Asa sa îmi ajute Dumnezeu! Formula religioasa de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, juramântul putând fi depus si fara formula religioasa. Juramântul se imprima pe un formular special si se semneaza, în doua exemplare, de fiecare ales local.

   (2) Un exemplar al juramântului se pastreaza la dosarul de constituire, iar al doilea se înmâneaza consilierului local ales. Dosarul de constituire se pastreaza de catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL II

Organizarea Consiliului Local Saelele 

SECTIUNEA 1 –Presedintele de sedinta

     Art.6.- (1) -Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art. 5, lit. ee) din Cod.

   (2) Consilierul local ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu majoritate absoluta.

   (3) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla, care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de prezentul cod pentru presedintele de sedinta.

   (4) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:

 1. a) conduce sedintele consiliului local;
 2. b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentiate de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al sedintei;
 3. c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
 4. d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
 5. e) stabileste timpul alocat dezbaterii fiecarui proiect de hotarare;
 6. f) stabileste, in functie de timpul alocat fiecarui proiect de hotarare si de numarul consilierilor inscrisi la cuvant, timpul alocat luarii de cuvant fiecarui consilier local;
 7. g) este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre initiator pentru sustinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita;
 8. h) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului local;
 9. i) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) din Cod sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;
 10. j) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local.

    SECTIUNEA a 2-a- Alegerea viceprimarului 

     Art.7. –(1)- Viceprimarul este subordonat primarului si, în situatiile prevazute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situatie în care exercita, în numele primarului, atributiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.

  (2)- Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

   (3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarâre a consiliului local.

   (4) În situatia în care se aleg doi viceprimari, sunt declarati alesi candidatii care au obtinut votul majoritatii absolute. În aceasta situatie, consiliul local desemneaza, prin hotarâre, care dintre cei doi viceprimari exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

   (5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarâre adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor în functie, la propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

   (6) La deliberarea si adoptarea hotarârilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul în functie a carui schimbare se propune.

   (7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îsi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local înceteaza sau înceteaza calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA a 3-a- Constituirea si functionarea comisiilor de specialitate

    Art.8. –(1)- Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

   (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

   (3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

   (4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

   (5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.

   Art.9. –(1)- Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

 1. a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

   b)intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local;

 1. c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

   (2) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.

  Art.10. –(1)- Comisiile de specialitate isi aleg, prin votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

   (2) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

 1. a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale si cu celelalte comisii;
 2. b) convoaca sedintele comisiei conform procedurii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local si informeaza secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale cu privire la data si locul sedintei;
 3. c) conduce sedintele comisiei;
 4. d) sustine in sedintele consiliului local avizele formulate de comisie;
 5. e) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar;
 6. f) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
 7. g) comunica secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice, prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate.

   (3) Presedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar si poate participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce.

   (4) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
 2. b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii;
 3. c) asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale si a altor documente prevazute de lege;
 4. d) indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia.

  Art.11. –(1) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si delibereaza cu votul majoritatii simple a membrilor lor.

   (2) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 233.

   (3) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si initiatorii propunerilor ce stau la baza lucrarilor comisiei. Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.

   (4) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.

   (5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

   (6) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte sau de indata, in situatia sedintelor convocate in conditiile art. 134 alin. (4).

   (7) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

   (8) Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara inaintea sedintelor consiliului local, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

   (9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, presedintele acesteia desemneaza un consilier local care prezinta in cadrul sedintei proiectele si, dupa caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de initiator.

   (10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin. (9) intocmeste avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenti.

   (11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.

   (12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigura transmiterea acestora catre consilierii locali, cel mai tarziu inainte de aprobarea ordinii de zi.

   (13) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind, de la caz la caz, si modalitatea de exprimare a acestuia.

   (14) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul-verbal este semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

   (15) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

   Art.12. –(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiza si verificare formate din consilieri locali, pe perioada determinata, la propunerea unei treimi din numarul consilierilor locali in functie sau a primarului. Componenta, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local. Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.

   (2) Comisia de analiza si verificare prezinta consiliului local ori primarului, dupa caz, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

   (3) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din initiativa primarului, dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici si alti specialisti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatii acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale. Sedintele comisiilor mixte sunt publice.

   SECTIUNEA a 4-a- Secretarul general al subdiviziunii administrativ –teritoriale

   Art.13. –(1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, functionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau stiinte politice, ce asigura respectarea principiului legalitatii in activitatea de emitere si adoptare a actelor administrative, stabilitatea functionarii aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre compartimentele din cadrul acestora.Acesta are urmatoarele atributii:

 1. a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului local, hotararile consiliului local;
 2. b) participa la sedintele consiliului local;
 3. c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
 4. d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
 5. e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);
 6. f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotararilor consiliului local;
 7. g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. h) poate propune primarului, inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
 9. i) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local a consilierilor locali;
 10. j) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
 11. k) informeaza presedintele de sedinta sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
 12. l) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 13. m) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local, sa nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art. 228 alin. (2) din Cod; informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
 14. n) certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 15. o) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local, de primar, dupa caz.

   CAPITOLUL III

    Functionarea Consiliului Local

    SECTIUNEA I- Atributiile Consiliului Local

      Art.14. –(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

   (2) Consiliul Local exercita, urmatoarele atributii:

 1. a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local;
 2. b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
 3. c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
 4. d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
 5. e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

   (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 1. a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
 2. b) alege viceprimarul/viceprimarii, din randul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, in conditiile art. 152 alin. (2);
 3. c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora;
 4. d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;
 5. e) hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societati si regii autonome, in conditiile legii.

   (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 1. a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 2. b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
 3. c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
 4. d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
 5. e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
 6. f) asigura un mediu favorabil infiintarii si/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi investitii care sa contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economica regionala si locala;
 7. g) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

   (5) Daca bugetul unitatii administrativ-teritoriale, prevazut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfasoara pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   (6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 1. a) hotaraste darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
 2. b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
 3. c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
 4. d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de orice alte obiective de interes public local.

   (7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 1. a) educatia;
 2. b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
 3. c) sanatatea;
 4. d) cultura;
 5. e) tineretul;
 6. f) sportul;
 7. g) ordinea publica;
 8. h) situatiile de urgenta;
 9. i) protectia si refacerea mediului;
 10. j) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
 11. k) dezvoltarea urbana;
 12. l) evidenta persoanelor;
 13. m) podurile si drumurile publice;
 14. n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;
 15. o) serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
 16. p) activitatile de administratie social-comunitara;
 17. q) locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
 18. r) punerea in valoare, in interesul colectivitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
 19. s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

   (8) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 1. a) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
 2. b) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

   (9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 1. a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
 2. b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
 3. c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.

   (10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), consiliul local:

 1. a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrarile si fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea si functionarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea autoritati sau institutii publice a caror activitate prezinta un interes local. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale;
 2. b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritatii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, dotare si intretinere a cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a statului, in scopul cresterii nivelului de atractivitate turistica a unitatii administrativ-teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permita accesul publicului in spatiile astfel imbunatatite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale.

   (11) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

   (12) Consiliul local hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati, potrivit legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local.

   (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integranta a statutului unitatii administrativ-teritoriale.

   (14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege.

   SECTIUNEA  a 2-a –Desfasurarea sedintelor Consiliului local

      Art.15 –(1) -Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

   (2) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care consiliul local este legal constituit pana la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

   (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri in conditiile alin. (1).

    Art.16. –(1) Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea primarului.

   (2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocarea:

 1. a) primarului;
 2. b) a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie;
 3. c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in conditiile prevazute la art. 257 alin. (2) din Cod.

     Art.17.-(1)- Consiliul local se convoaca dupa cum urmeaza:

 1. a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevazute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) si c);
 2. b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care au aceasta initiativa, in cazul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. b).

   (2) Consilierii locali sunt convocati in scris sau, in functie de prevederile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozitiei sau documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie.

   (3) Data sedintei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este stabilita, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel:

 1. a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru sedintele ordinare;
 2. b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau documentului de convocare pentru sedintele extraordinare.

   (4) In caz de forta majora si/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orasului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru sedinta extraordinara, prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indata.

   (5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre sedinta:

 1. a) data, ora si locul desfasurarii;
 2. b) proiectul ordinii de zi;
 3. c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
 4. d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
 5. e) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari;
 6. f) invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari.

  (6) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite prefectului, sub semnatura sa, evidenta prezentei consilierilor locali la convocarile pentru sedintele care nu s-au putut desfasura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocarii. Evidenta transmisa prefectului precizeaza si situatiile in care, urmare a ultimei absente, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevazut la art. 204 alin. (2) lit. e).

   (7) In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

   Art.18.-(1) -Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexa la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupa caz, in conditiile legii.

   (2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarari care indeplinesc conditiile prevazute la art. 136 alin. (8) din Cod.

   (3) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotarari, cu mentionarea titlului si a initiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informari ale conducatorilor organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica in unitatile administrativ-teritoriale, dupa caz, precum si orice alte probleme de interes local.

   (4) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei, ai orasului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass-media, prin afisarea pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

   (5) In comunele, in orasele sau in municipiile in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, proiectul ordinii de zi se aduce la cunostinta publica si in limba minoritatii nationale respective.

   (6) Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face in situatia in care acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 136 alin. (8) din Cod sau numai cu acordul initiatorului, daca acesta indeplineste conditiile prevazute la art. 136 alin. (8) din Cod.

   (7) Ordinea de zi a sedintei se aproba cu majoritate simpla, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

   (8) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate simpla.

   (9) In cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in conditiile prevazute la alin. (7), nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva.

    Art.19. –(1) -Sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie.

   (2) Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care acestia absenteaza motivat. Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza:

 1. a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;
 2. b) unei deplasari in strainatate;
 3. c) unor evenimente de forta majora;
 4. d) in cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv;
 5. e) alte situatii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

   (3) Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv la sedintele consiliului local este sanctionat, in conditiile a rt. 233 din Cod.

   (4) Consilierii locali sunt obligati sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (5) Consilierul local care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca aceasta situatie la cunostinta secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

    Art.20.-(1)- Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana. In consiliile locale in care consilierii locali apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin 20% din numarul total, la sedintele consiliului local se poate folosi si limba minoritatii nationale respective. In aceste cazuri se asigura, prin grija primarului, traducerea in limba romana. In toate cazurile, documentele sedintelor de consiliu local se intocmesc si se aduc la cunostinta publica in limba romana.

   (2) La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unitatile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum si alte persoane interesate, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

   (3) Dezbaterea proiectului de hotarare sau a problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata in conformitate cu prevederile prezentului cod si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.

   (4) Presedintele de sedinta este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre initiator pentru sustinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita, precum si de catre delegatul satesc, dupa caz.

   (5) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Consilierii locali sunt obligati ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii.

   (6) Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului.

   (7) Presedintele de sedinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o problema de ordin personal, in probleme prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

   (8) Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteaza daca propunerea este adoptata cu majoritate simpla.

   (9) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

   (10) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii locali, precum si ceilalti initiatori prezenti la sedinta putand formula amendamente de fond sau de forma. Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care au fost formulate.

   (11) Sinteza dezbaterilor din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (12) Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.

   (13) La inceputul fiecarei sedinte, secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierii locali si primarul au dreptul ca, in cadrul sedintei curente a consiliului local, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.

   (14) Procesul-verbal semnat de presedintele de sedinta si de catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum si documentele care au fost dezbatute in sedinta anterioara se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care se numeroteaza si se sigileaza de presedintele de sedinta si de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, dupa aprobarea procesului-verbal sau de catre persoana cu atributii in acest sens, desemnata in conditiile legii.

   (15) In termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al sedintei, secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale afiseaza la sediul primariei si publica pe pagina de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al sedintei.

    Art.21.(1)- In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.

   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.

   (3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:

 1. a) hotararile privind bugetul local;
 2. b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
 3. c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
 4. d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
 5. e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;
 6. f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine;
 7. g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
 8. h) hotararile privind exercitarea atributiilor prevazute la art. 92;
 9. i) alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

   Art.22.-(1) -Dupa desfasurarea sedintei, hotararile consiliului local se semneaza de catre presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (2) In cazul in care presedintele de sedinta refuza, in scris, sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de cel putin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la sedinta. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

   (3) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemneaza hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, in urmatoarea sedinta a consiliului local, depune in scris si expune in fata acestuia opinia sa motivata, care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

    SECTIUNEA  a 3-a-Elaborarea proiectelor de hotarari      

Art.23.-(1)- Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

   (2) Proiectele de hotarari si referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in conformitate cu normele de tehnica legislativa.

   (3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inregistreaza si se transmit de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:

 1. a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;
 2. b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.

   (4) Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de catre primar impreuna cu secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica si data de depunere a rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.

   (6) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.

   (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali si catre initiatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.

   (8) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit de:

 1. a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;
 2. b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 3. c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 4. d) alte documente prevazute de legislatia speciala.

   (9) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigura indeplinirea conditiilor de la alin. (8) si aduce la cunostinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.

   (10) Rapoartele si avizele prevazute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevazut la alin. (5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor extraordinare. In situatia sedintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.

   (11) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia.

    SECTIUNEA a 4-a-Procedura de vot 

   Art.24-(1)- Votul consilierilor locali este individual si poate fi deschis sau secret.

   (2) Votul deschis se exprima prin oricare din urmatoarele modalitati:

 1. a) prin ridicarea mainii;
 2. b) prin apel nominal, efectuat de presedintele de sedinta;
 3. c) electronic.

   (3) Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege.

   (4) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

   (5) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara echivoc. Pentru exprimarea optiunii se folosesc, de regula, cuvintele da sau nu.

   (6) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin. (8).

   (7) Abtinerile se numara la voturile impotriva.

   (8) Daca pe parcursul desfasurarii sedintei nu este intrunita majoritatea legala necesara pentru adoptarea proiectului de hotarare, presedintele de sedinta amana votarea pana la intrunirea acesteia.

   (9) Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului de hotarare, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali si cu acordul majoritatii consilierilor locali prezenti, presedintele de sedinta retransmite proiectul de hotarare, in vederea reexaminarii de catre initiator si de catre compartimentele de specialitate.

   (10) Proiectele de hotarari respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

   SECTIUNEA a 5-a-Accesul cetatenilor la sedintele Consiliului local 

      Art.25.-(1)- Sedintele consiliului local sunt publice.

   (2) Caracterul public al sedintelor consiliului local este dat de:

 1. a) accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele- verbale ale sedintelor consiliului local;
 2. b) accesul celor interesati, in conditiile legii, la proiectele de hotarari, la hotararile consiliului local, precum si la instrumentele de prezentare si de motivare a acestora;
 3. c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in unitatea/subunitatea administrativ-teritoriala respectiva de a asista la sedintele consiliului local si/sau de a le urmari pe internet, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local

   (3) La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unitatile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum si alte persoane interesate, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

   Art.26. –(1)-Orice cetatean cu domiciliul sau resedinta in subdiviziunea administrativ-teritoriala are dreptul sa solicite participarea la sedintele Consiliului Local, in limitele locurilor disponibile in sala.

  (2)-Solicitarea pentru participare se va face in scris la registratura sau prin fax/e-mail in atentia secretarului general al subdiviziunii administrativ – teritoriale, cel tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta de plen programata, precizand urmatoarele:

 1. a) numele si prenumele solicitantului;
 2. b) date de contact(telefon, e-mail)si domiciliul solicitantului;
 3. c) proiectul de pe ordinea de zi pentru care solicita participarea.

  (3) –Solicitarea se va inregistra la secretariatul general al subdiviziunii admnistrativ-teritoriale.

   (4)-Secretarul general va repartiza solicitarea catre Presedintele de sedinta.

   (5)-Prin grija Presedintelui de sedinta, persoana care a parcurs toate etapele de mai sus, va fi invitata sa asiste la dezbaterea si votarea proiectului de pe ordinea de zi la care este interesata.

   CAPITOLUL IV- Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali

    Art.27. –(1)- Primarul, este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in conditiile legii.

   (2) Consilierii locali, pot adresa intrebari si interpelari primarului, viceprimarului, dupa caz.

   (3) Raspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului local.

   (4) Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris sau, dupa caz, oral pana cel mai tarziu la urmatoarea sedinta a consiliului local.

   Art.28.-(1) Orice persoana fizica sau juridica are dreptul sa se adreseze cu petitii Consiliului Local.Acestea se inscriu intr-un registru special la secretariatul general , care le va centraliza si inainta spre analiza comisiilor de specialiate, care le vor analiza in prima sedinta.Petitiile vor fi prezentate la aceeasi data si primarului, spre informare.

     (2)-Semestrial, Consiliul local analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

   CAPITOLUL V- Drepturile si obligatiile alesilor locali

    SECTIUNEA I- Drepturile alesilor locali 

  Art.29.-(1)- Dupa depunerea juramantului de primar, acestuia i se inmaneaza legitimatia, semnata de presedintele sedintei in care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calitatii de primar, pe care acesta are dreptul sa o poarte, potrivit legii, pe intreaga durata a mandatului, precum si o esarfa, in culorile drapelului national al Romaniei. Legitimatia primarului, este inmanata de catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (2) Dupa alegerea viceprimarului, acestuia i se inmaneaza legitimatia, semnata de primar, precum si un semn distinctiv al calitatii de viceprimar. Legitimatia viceprimarului, este inmanata de catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (3) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului local, semnata de primar si primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.

   (4) Modelul legitimatiei de primar, de viceprimar, de consilier local si modelul semnului distinctiv pentru acestia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

   (5) Cheltuielile pentru confectionarea legitimatiilor, semnelor distinctive, respectiv a esarfelor se suporta din bugetul local.

   (6) Legitimatia si semnul distinctiv se pot pastra, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

   (7) Esarfa in culorile drapelului national al Romaniei se poarta in mod obligatoriu la Ziua Nationala a Romaniei, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor, indiferent de locul de desfasurare a acestora.

     Art.30.-(1)- Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solutionarea si gestionarea treburilor publice in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta este garantata.

   (2) Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

   (3) Retinerea, dispunerea masurii arestarii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in judecata penala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.

   (4) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de lege.

   (5) De aceeasi protectie prevazuta la alin. (4) beneficiaza si membrii familiei alesului local – sot, sotie si copii – in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

   Art.31.-(1)- Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3.

   (2) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

   (3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.

   (4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si consilierilor independenti.

   (5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.

   (6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

    Art.32.-(1)- Pe perioada exercitarii mandatului de primar, viceprimar, se suspenda contractul de munca, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institutii sau autoritati publice, ori in cadrul regiilor autonome sau societatilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

   (2) Consilierul local al carui raport de serviciu ori contract individual de munca este suspendat, in conditiile legii, la data inceperii exercitarii mandatului, isi reia activitatea in executarea aceluiasi raport de serviciu sau contract individual de munca, dupa caz, la incetarea mandatului de consilier local.

   (3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, cercetatorii stiintifici, persoanele care detin functii sau desfasoara activitati in domeniul creatiei literar-artistice.

   (4) In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.

   (5) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau raporturi de serviciu, dupa caz. La stabilirea clasei si a gradului de incadrare se iau in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese.

   (6) In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se poate adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.

   (7) Persoanelor prevazute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incetarii mandatului, cu exceptiile prevazute de lege.

     Art.33.-(1)- Persoanele care incepand cu anul 1992 au detinut calitatea de primar, viceprimar si care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare, ale varstei standard de pensionare reduse asa cum sunt prevazute de legislatia privind sistemul de pensii publice sau cele prevazute de alte legi speciale au dreptul, la incetarea mandatului, la o indemnizatie lunara pentru limita de varsta.

   (2) Indemnizatia pentru limita de varsta reprezinta suma de bani acordata lunar persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar.

   (3) Primarii, viceprimarii beneficiaza de indemnizatie pentru limita de varsta de la data la care li se acorda drepturile de pensie pentru limita de varsta, dar nu mai devreme de data incetarii mandatului aflat in derulare.

   (4) Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se acorda in limita a 3 mandate, cu conditia ca persoanele prevazute la alin. (1) sa fi exercitat cel putin un mandat complet de primar, viceprimar.

   (5) Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se calculeaza ca produs al numarului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizatia bruta lunara aflata in plata.

   (6) In situatia in care persoanele prevazute la alin. (1) au exercitat mai mult de trei mandate diferite, acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate pentru a fi luate in considerare la stabilirea indemnizatiei pentru limita de varsta, in limita prevazuta la alin. (4).

   (7) In cazul exercitarii unor mandate diferite in conditiile prevazute la alin. (4), la calculul indemnizatiei lunare pentru limita de varsta se vor avea in vedere indemnizatiile lunare brute aflate in plata, corespunzatoare pentru fiecare functie.

   (8) In cazul exercitarii unor mandate diferite, la calcularea indemnizatiei pentru limita de varsta se va proceda dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se aplica modalitatea de calcul prevazuta la alin. (5);
 2. b) cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta la care au dreptul persoanele prevazute la alin. (1) reprezinta suma valorilor obtinute prin aplicarea prevederilor lit. a).

   (9) In cazul in care persona care beneficiaza de indemnizatia pentru limita de varsta potrivit prevederilor alin. (1) incepe exercitarea unui nou mandat, in conditiile legii, acordarea indemnizatiei se intrerupe, aceasta fiind reluata dupa incetarea mandatului, in cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei interesate, in conditiile prevazute la alin. (4) si (5).

   (10) Indemnizatia pentru limita de varsta se cumuleaza cu orice tip de pensie stabilita in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.

   (11) Indemnizatia pentru limita de varsta este supusa impozitului pe venit si contributiei de asigurari sociale de sanatate.

   (12) Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se suporta din bugetul de stat si este prevazut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala prin anexa distincta la legea anuala de aprobare a bugetului de stat.

   (13) Cererea pentru acordarea indemnizatiei pentru limita de varsta se depune la unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala pe raza careia si-a exercitat solicitantul mandatul. Situatia centralizatoare pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala se transmite administratiilor finantelor publice judetene, care le centralizeaza pe judet si le transmite Ministerului Finantelor Publice in vederea fundamentarii anexei la legea bugetului de stat pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala.

   (14) Procedura si metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se aproba prin hotarare a Guvernului.

   (15) De indemnizatia pentru limita de varsta prevazuta la alin. (1) nu beneficiaza primarii, viceprimarii, care au fost condamnati definitiv pentru comiterea, in calitate de primar, viceprimar,  a unei infractiuni de coruptie.

   (16) Sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului se restituie la bugetul de stat, in conditiile legii.

    Art.34.– Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

    Art.35. –(1)- Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, au dreptul la o indemnizatie lunara. Primarilor, viceprimarilor nu li se acorda indemnizatie pentru participarea la sedinte.

   (2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, in conditiile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare si functionare a autoritatii deliberative.

   (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizatia lunara doar daca participa la cel putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate, pe luna, desfasurate in conditiile legii.

   (4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaza exclusiv din veniturile sectiunii de functionare din bugetul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (5) Consilierilor locali li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 153 alin. (2) din Cod.

    (6) Consiliul local poate hotari diminuarea cuantumului indemnizatiei prevazute la alin. (2) si a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordanta cu posibilitatile de finantare.

   (7) Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii.

   (8) Consilierii locali care participa la sedintele de consiliu local, organizate in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

     Art.36.– Primarii si viceprimarii, au dreptul la concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si la concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

    Art.37.-(1)- Durata concediului de odihna anual pentru persoanele prevazute la art. 213 este de 25 de zile lucratoare.

   (2) Planificarea concediului de odihna al persoanelor prevazute la art. 213 se face de primarul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in luna decembrie a anului premergator celui in care se efectueaza concediul, pe baza consultarii cu viceprimarii.

   (3) Primarul si viceprimarul, aceleiasi unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale nu pot efectua concediul de odihna simultan.

   (4) In situatia in care mandatul persoanelor prevazute la art. 213 incepe in timpul anului, durata concediului de odihna se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat in anul respectiv.

   (5) Pentru perioada concediului de odihna, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarii si viceprimarii beneficiaza de o indemnizatie de concediu ce reprezinta media zilnica a indemnizatiei din luna/lunile in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu de odihna. Media zilnica a indemnizatiei din luna/lunile in care este efectuat concediul se calculeaza prin impartirea indemnizatiei aferente lunii/lunilor in care este efectuat concediul la numarul de zile lucratoare din luna/lunile respectiva/respective.

   (6) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarii si viceprimarii efectueaza concediul de odihna in fiecare an.

   (7) Concediul de odihna al persoanelor prevazute la art. 213 poate fi intrerupt in mod exceptional daca interesele colectivitatii locale impun prezenta acestora in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala. In asemenea situatii, inlocuitorul desemnat il instiinteaza de indata pe presedinte, respectiv pe primar, iar concediul de odihna al acestuia se intrerupe. La incetarea cauzelor care au determinat intreruperea concediului de odihna, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cat a fost intrerupt.

     Art.38.-(1)- In afara concediului de odihna, primarii si viceprimarii au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, precum si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

   (2) Persoanele prevazute la art.37 beneficiaza de concediu fara plata si concediu pentru formare profesionala, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (3) Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevazute la art. 213 au dreptul, in afara concediului anual de odihna, la zile de concediu platit dupa cum urmeaza:

 1. a) 5 zile pentru casatoria celui in cauza;
 2. b) 3 zile pentru nasterea sau casatoria unui copil;
 3. c) 3 zile in caz de deces al sotului/sotiei sau al unei rude sau afin de pana la gradul II inclusiv.

   (4) Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum si durata acestora, in cazul viceprimarilor, se aproba de catre primar.

    Art.39.- Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local, a consiliului judetean sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

   Art.40-(1)- Alesii locali au dreptul la pregatire, formare si perfectionare profesionala.

   (2) Alesii locali beneficiaza de plata programelor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masa, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupa caz, in conditiile legii.

   (3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare pentru programele de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de Institutul National de Administratie sau alti furnizori de formare si perfectionare profesionala in decursul mandatului, cheltuielile prevazute la alin. (2) destinate alesilor locali, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.

    Art.41.-(1)- Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

   (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

   Art.42.- Alesii locali se pot asocia liber in partide politice si in alte forme de asociere, in conditiile legii.

     Art.43.-(1)- Alesii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

   (2) Consilierii locali sunt obligati sa respecte regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

      Art.44.- Consilierii locali precum si viceprimarii nu pot lipsi de la lucrarile consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu exceptia situatiilor prevazute in regulamentul de organizare si functionare.

       Art.45.- Consilierii locali, aflati in serviciul colectivitatii locale, precum si primarii, in calitatea lor de reprezentanti legali ai unitatilor/subunitatilor administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competentelor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, dupa caz, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

     Art.46.- Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

     Art.47.-(1)- In exercitarea mandatului, alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

   (2) Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati de interes personal.

     Art.48.-(1)- Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local, o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.

   (2) Fiecare consilier local, precum si viceprimarii, sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (3) Fiecare primar prezinta anual, in fata autoritatii deliberative, un raport privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   (4) In urma efectuarii unor deplasari in strainatate pentru exercitarea unor atributii stabilite prin lege, alesii locali sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara a autoritatii deliberative o informare privind deplasarile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informarii este de 45 de zile de la data incheierii deplasarii.

   (5) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (4), alesii locali suporta cheltuielile deplasarii.

    CAPITOLUL VI-Raspunderi,abateri si sanctiuni

     Art.49.- Alesii locali raspund, dupa caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii si ale prezentului cod.

   Art.50.-(1)- Consilierii locali raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

   (2) In procesul-verbal al sedintei consiliului local se consemneaza rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local, se mentioneaza in mod expres votul acestuia.

   Art.51.-(1)- Pentru incalcarea de catre consilierii locali a prevederilor prezentului cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese si a prevederilor regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, dupa caz, consiliul local poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:

 1. a) avertismentul;
 2. b) chemarea la ordine;
 3. c) retragerea cuvantului;
 4. d) eliminarea din sala de sedinta;
 5. e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
 6. f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
 7. g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doua luni.

   (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de catre consiliul local,  prin hotarare.

   (3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile si viceprimarilor.

   (4) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

     Art.52.- La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului local, in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

     Art.53.-(1)- Consilierii locali, care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui de sedinta si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului sunt chemati la ordine.

   (2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

   (3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre presedintele de sedinta sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

   (4) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedintele de sedinta ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

    Art.54.- In cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier local continua sa se abata de la regulament, presedintele de sedinta ii va retrage cuvantul, acesta nemaiputand lua cuvantul pe perioada desfasurarii sedintei consiliului. In situatia in care un consilier persista sa se abata de la regulament, presedintele de sedinta il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

    Art.55.-(1)- In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local, poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate.

   (2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

   (3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.

   (4) Excluderea de la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei lunare.

   (5) In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul personalului care asigura ordinea publica locala.

    Art.56.(1)- Sanctiunile prevazute la art. 52 alin. (1) lit. e) si f) din prezentul Regulament se aplica prin hotarare adoptata de consiliul local cu majoritatea absoluta.

   (2) Pe perioada aplicarii sanctiunilor prevazute la art.52 alin. (1) lit. e) si f) din prezentul Regulament, consilierii locali in cauza nu vor fi socotiti la cvorumul pentru sedinta.

   (3) Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art.52 alin. (1) lit. a)-d).

   (4) Sanctiunile prevazute la art.52 alin. (1) din prezentul Regulament  se pot aplica in mod corespunzator viceprimarilor, pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier local.

    Art.57.-(1)- Pentru abateri grave si/sau repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanei in cauza i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

 1. a) mustrare;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;
 4. d) eliberarea din functie.

   (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se aplica, prin hotarare a consiliului local, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare sunt aduse la cunostinta consilierilor locali cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

   (3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1), hotararea se adopta prin vot secret cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.

   (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 152  din Cod.

   (5) Impotriva sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.

   (6) Aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local sau al viceprimarului.

    Art.58.-(1)- Primarulrespectiv presedintele de sedinta al consiliului local, prin semnare, investeste cu formula de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit legii.

   (2) Aprecierea necesitatii si oportunitatea adoptarii si emiterii actelor administrative apartine exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv executive. Intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate si semnarea documentelor de fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in raport cu atributiile specifice.

   (3) Actele autoritatilor administratiei publice locale angajeaza, in conditiile legii, raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, cu incalcarea prevederilor legale, fundamenteaza din punct de vedere tehnic si al legalitatii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemneaza ori avizeaza, dupa caz, pentru legalitate aceste acte.

   (4) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritatilor administratiei publice locale emis sau adoptat fara a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitatii s-au produs consecinte vatamatoare, este angajata raspunderea juridica a autoritatii executive sau autoritatii deliberative, dupa caz, in conditiile legii si ale prezentului cod.

   (5) Functionarii publici sau personalul contractual, dupa caz, responsabili cu operatiunile prevazute la alin. (3) pot formula obiectii ori refuza efectuarea acestora in conditiile art. 490, respectiv art. 553 din Cod.

   (6) Prevederile alin. (1) -(5) se aplica si in cazul altor acte administrative sau asimilate acestora in conditiile legii emise, respectiv adoptate de autoritatile administratiei publice locale.

     Art.59.-(1)- Constituie contraventii la dispozitiile prezentei sectiuni, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

 1. a) nepunerea in aplicare, cu rea-credinta, a hotararilor consiliului local de catre primar;
 2. b) neprezentarea, in termenul prevazut de legislatia care reglementeaza finantele publice locale, a proiectului bugetului unitatii administrativ-teritoriale de catre primar, din culpa lor;
 3. c) neprezentarea de catre alesii locali a rapoartelor prevazute de lege, din culpa lor;
 4. d) neluarea masurilor necesare, stabilite de lege, de catre primar, in calitatea acestora de reprezentant al statului in unitatiea administrativ-teritoriala.

   (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

   (3) Constatarea contraventiilor, instituirea masurilor de remediere, urmarirea indeplinirii masurilor de remediere si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, in calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local, in conditiile legii.

   (4) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legislatiei privind regimul juridic al contraventiilor.

     CAPITOLUL VII-Dispozitii finale 

      Art.60.-(1)-  La sedintele Consiliului Local al comunei Saelele pot particpa reprezentantii mass-media.Acestia vor ocupa un loc in sala de sedinta in spatele locurilor ocupate de consilierii locali, la indicatia presedintelui de sedinta.

   (2)-Declaratiile de presa sau interviurile consilierilor locali sau ale altor persoane vor avea loc exclusiv in afara salii de sedinta a Consiliului local Saelele.

   (3)-Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale pregateste sedintele consiliului, asigura documentarea si informarea consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte  materiale necesare desfasurarii sedintei.

  (4)-Aprobarea,modificarea sau abrogarea prezentului Regulament se face pe baza propunerilor consilierilor locali, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii absolute a consilierilor locali in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Bodirca Victoria

 

REFERAT DE APROBARE

A proiectului de hotarare privind Regulamentul de organizare si functionare al

Consiliului Local Saelele

  In vederea aplicarii prevederilor OUG nr.57/2019-Codul administrativ ,este necesar sa se aprobe un regulament de organizare si functionare al Consiliului Local, astfel incat sa se faca cunoscut consilierilor locali atributiile, drepturile si obligatiile fiecarui consilier, precum si atributiile Consiliului Local.

       Avand in vedere cele precizate am initiat proiectul de hotarare pe care il supun spre aprobare Consiliului Local Saelele.

Primar,

Ing.prof.Carjan Gabriel

 

RAPORT DE FUNDAMENTARE

La proiectul de hotarare privind Regulamentul de organizare si functionare al

Consiliului Local Saelele

     1.TEMEIUL DE FAPT

-Raportul de aprobare al proiectului privind Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local.

     2.TEMEIUL DE DREPT

-prevederile OUG nr.57/2019- Codul administrativ.

      3.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

-Consiliul local trebuie sa indeplineasca atributiile prevazute in Codul administrativ;

-Consilierii locali trebuie sa cunoasca atributiile Consiliului local, drepturile si obligatiile consilierilor locali, precum si sanctiunile la care pot fi supusi.

   4.CONCULZII SI PROPUNERI

-Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si propun dezbaterea si aprobarea in sedinta Consiliului local.

Intocmit,

Stegaru Nicolae

Consiliul local al comunei Saelele

Judetul Teleorman

Comisia de specialitate-Administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor

 

 A V I Z

al proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele, judetul Teleorman  

      Comisia de specialitate – Administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, intrunita in data de 18.09.2019, a luat in discutie  proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele, judetul Teleorman.

        Dupa incheierea dezbaterilor, comisia de specialitate, cu votul tuturor membrilor comisiei, a hotarat avizarea favorabila a proiectului de hotarare pentru a fi inclus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului local al comunei Saelele, din data de 19.09.2019.

              Presedinte,                                                                 Secretar,

            Caplagea Marian                                                        Micu Gheorghe