Regulament de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele

HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele 

Consiliul local Saelele,intrunit in şedinţa extraordinară din data de 19.09.2019;

            Avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului comunei Saelele;

– avizul favorabil întocmit de Comisiile de specialitate a Consiliului Local al Comunei Saelele;

-raportul de fundamentare ;

-Având în vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările si completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii-cadru nr.153/2017-privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.129,alin.(3), lit.,,c’’ si ,,e’’; art.130; art.391; art.544,alin.(1),lit.,,h’’; art.546,lit.,,k’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

 – Ordinul Prefectului Judetului Teleorman nr.184/04.04.2019, privind stabilirea numarului maxim de posturi pe anul 2019;

             In temeiul art.196,alin.(1), lit.,,a’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E:

     Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului, conform Anexei nr. 1ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2. La data adoptarii prezentei hotarari, vechiul ROF al Aparatului de specialitate al primarului, isi inceteaza aplicabilitatea.

    Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a Hotarârii se împuterniceste Primarul comunei Saelele.

     Art.4. Secretarul comunei Saelele va asigura comunicarea Hotarârii autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

            Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează,                                                          

                                                                                                 secretar

                  Bodirca Victoria                                            jr.Pietreanu Clement

SAELELE

NR._____  DIN 19.09.2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de____ voturi ,,pentru’’, ___ voturi ,,împotrivă’’, ____ ,,abţineri’’, din totalul de 11 consilieri în funcţie, din ____ prezenţi

 

HOTĂRÂRE

(proiect)

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele

Consiliul local Saelele,intrunit in şedinţa extraordinară din data de 19.09.2019;

           Avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului comunei Saelele;

– avizul favorabil întocmit de Comisiile de specialitate a Consiliului Local al Comunei Saelele;

-raportul de fundamentare ;

-Având în vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările si completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii-cadru nr.153/2017-privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.129,alin.(3), lit.,,c’’ si ,,e’’;art.130;art.391;art.544,alin.(1),lit.,,h’’;art.546,lit.,,k’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

 – Ordinul Prefectului Judetului Teleorman nr.184/04.04.2019, privind stabilirea numarului maxim de posturi pe anul 2019;

             In temeiul art.196,alin.(1), lit.,,a’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E:

     Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2. La data adoptarii prezentei hotarari, vechiul ROF al Aparatului de specialitate al primarului, isi inceteaza aplicabilitatea

    Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a Hotarârii se împuterniceste Primarul comunei Saelele.

     Art.4. Secretarul comunei Saelele va asigura comunicarea Hotarârii autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

                Primar,                                                                           Avizat pt.legalitate,

Ing.prof.Carjan Gabriel                                                                 jr.Pietreanu Clement

 

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL  PRIMARULUI COMUNEI SAELELE

 

CUPRINS:

   CAPITOLUL I:Dispozitii generale

   CAPITOLUL II:Structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele si principalele tipuri de relatii

CAPITOLUL III:Componentele din structura aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele si atributiile principale ale acestora

-Primarul;

-Viceprimarul;

-Secretarul general;

-Administrator public;

-Atributii si responsabilitati comune personalului cu functie de conducere;

– Atributii si responsabilitati comune personalului cu functie de executie;

– Atributii personal care se ocupa de Registrul electoral;

-Compartimentul ,,Contabilitate’’;

-Compartimentul ,,Urbanism’’si ,,Registrul agricol’’;

-Compartiment ,,Asistenta sociala’’;

-Compartiment ,,Stare civila’’;

-Politia locala;

CAPITOLUL IV:Circuitul documentelor;

CAPITOLUL V:Dispozitii finale.

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

     Art.1. Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei împreună cu aparatul de specialitate, constituie o structura funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria – comuna Saelele, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale .

Primaria comunei Saelele este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titular al codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

Primaria comunei Saelele este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local al comunei Saelele, ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Saeleleă, ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

      Art.2. Primarul Comunei Saelele indeplineste o functie de demnitate publica.

     Art.3.(1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

   (2). Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce .

    (3).Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

    (4).Primarul conduce serviciile publice locale.Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales.Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

CAPITOLUL II

Structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele si principalele tipuri de relatii

   Art.4. Structura organizatorica (organigrama si numarul de posturi ale aparatului de specialitate al primarului) este in conformitate cu OUG nr.57/2019-Codul administrativ,elaborata si aprobata prin hotararea Consiliului Local Saelele.

     Art.5. In cazul structurii organizatorice, se stabilesc relatii de autoritate(ierarhice, functionale),de cooperare, de reprezentare, de control.

    Art.6. Relatiile de autoritate ierarhica presupune:

a)-subordonarea viceprimarului,administratorului public si aparatului de specialitate fata de Primar;

b)- subordonarea secretarului general fata de Primar, a Directorilor executivi,Sefilor de birou,Sefilor de serviciu fata de Primar, Viceprimar, Administrator public sau dupa caz secretarului general, in limitele competentelor stabilite de legislatia in vigoare,de dispozitiile Primarului si a structurii organizatorice;

c)-subordonarea personalului de executie fata de sefii ierahici superiori.

    Art.7. Relatiile de autoritate finctionala se stabilesc intre compatimentele din structura organizatorica a Primariei Saelele,intre acestea si serviciile publice si institutiile publice din subordinea Consiliului local, in conformitate cu atributiile fiecarui compartiment,obiectul de activitate sau competentele legale si in limitele prevederilor legale.

   Art.8. Relatiile de colaborare se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Saelele sau intre acestea si compartimentele corespondente ale unitatilor sau institutiilor aflate in subordinea sau coordonarea Consiliului Local Saelele.

    Art.9. Relatiile de colaborare exista si intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Saelele si compartimentele similare ale celorlate compartimente ale administratie publice centrale si locale,ONG-uri etc. Din tara si strainatate.

     Art.10. Relatiile de reprezentare se realizeaza in limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de Primar prin dispozitie Viceprimarului, Administratorului public, Secretarului general sau personalului din structura organizatorica aparatului de specialitate al Primarului comunei Saelele.

      Art.11. Relatiile de coordonare, verificare si control se stabilesc intre Primar si: Viceprimar,Administratorul Public si Secretarul general, pe de o parte,Directorii generali/executivi, Sefii de birou si de compartimente, pe de alta parte,conform organigramei.

    Art.12. Conducerea si controlul aparatului de specialitate sunt asigurate de Primar.

CAPITOLUL III

Componentele din structura aparatului de specialitate a Primarului Comunei Saelele si atributiile principale ale acestora

   Art.13. Structura aparatului de specialitate a Primarului Comunei Saelele,este urmatoarea:

-Primarul;

-Viceprimarul;

-Secretarul general;

-Administrator public;

-Atributii si responsabilitati comune personalului cu functie de conducere;

– Atributii si responsabilitati comune personalului cu functie de executie;

-Atributii personal care se ocupa de Registrul electoral;

-Compartimentul ,,Contabilitate’’;

-Compartimentul ,,Urbanism’’si ,,Registrul agricol’’;

-Compartiment ,,Asistenta sociala’’;

-Compartiment ,,Stare civila’’;

-Politia locala.

Sectiunea I

PRIMARUL

     Art.14. Atributiile primarului sunt:

   Primarul indeplineste o functie de demnitate publica.

   Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor,a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a prevederilor legilor, a decreteleor Presedintelui Romaniei, a ordonatelor si hotararilor de Guvern si a hotararilor Consiliului local.Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai administratie publice centrale,ale prefectului si ale presedintelui consiliului judetean.

   Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

 1. a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
 2. b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
 3. c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;
 4. d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;
 5. e) alte atributii stabilite prin lege.

   (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

 1. a) îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil;
 2. b) îndeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului;
 3. c) îndeplineste alte atributii stabilite prin lege.

   (3) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:

 1. a) prezinta consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale în conditiile legii;
 2. b) participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea în bune conditii a acestora;
 3. c) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
 4. d) elaboreaza, în urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

  (4) În exercitarea atributiilor privind bugetul comunei, primarul:

 1. a) exercita functia de ordonator principal de credite;
 2. b) întocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, în conditiile si la termenele prevazute de lege;
 3. c) prezinta consiliului local informari periodice privind executia bugetara, în conditiile legii;
 4. d) initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
 5. e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.

   (5) În exercitarea atributiilor serviciile publice, primarul:

 1. a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 2. b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
 3. c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile sociale si serviciile catre cetateni;
 4. d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 5. e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 6. f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 7. g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative, ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularitatii, legalitatii si de îndeplinire a cerintelor tehnice;
 8. h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

   (6) Primarul desemneaza functionarii publici anume împuterniciti sa duca la îndeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, în conditiile Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (7) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene.

   (8) Numirea conducatorilor institutiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului.

   Atributii la relatia cu consiliul local:

 1. prezinta consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale în conditiile legii;
 2. participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea în bune conditii a acestora;
 3. prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
 4. elaboreaza, în urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

   Pentru punerea in aplicarea a activitatilor date in competenta sa, primarul beneficiaza de un aparat propriu de specialitate, pe care il conduce.

    Aparatul de specialitate este structurat pe compartimente functionale.Compartimentele au incadrati functionari publici si personal contractual.

    In exercitarea functie sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual si  devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostiinta publica sau sunt comunicate persoanelor interesate.

   Primarul,prin semnatura,investeste cu formula de autoritate executarea tuturor actelor administrative emise in exercitarea atributiilor care-i revin potrivit legii.

             Primarul poate delega, prin dispozitie, atributiile ce îi sunt conferite de lege si alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, în functie de competentele ce le revin în domeniile respective.

Sectiunea II

VICEPRIMARUL

   Art.15. Viceprimarul ecrecita o functie de demnitate publica.

     Viceprimarul este subordonat primarului si, în situatiile prevazute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situatie în care exercita, în numele primarului, atributiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.

   (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

   (3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarâre a consiliului local.

   (4) În situatia în care se aleg doi viceprimari, sunt declarati alesi candidatii care au obtinut votul majoritatii absolute. În aceasta situatie, consiliul local desemneaza, prin hotarâre, care dintre cei doi viceprimari exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

   (5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarâre adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor în functie, la propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

   (6) La deliberarea si adoptarea hotarârilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul în functie a carui schimbare se propune.

   (7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îsi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local înceteaza sau înceteaza calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

    Raspunde direct de ducerea la indeplinire a dispozitiilor primarului, a hotararilor Consiliului local si actelor normative referitoare la activitatea compartimentelor de care raspunde.

    Prezinta primarului rapoarte privind activitatea desfasurata.

Sectiunea III

SECRETARUL GENERAL

     Art.16. Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, functionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau stiinte politice, ce asigura respectarea principiului legalitatii in activitatea de emitere si adoptare a actelor administrative, stabilitatea functionarii aparatului de specialitate al primarului continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre compartimentele din cadrul acestora

     Art.17.Atributiile secretarului general sunt urmatoarele:

 1. a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, hotararile consiliului local;
 2. b) participa la sedintele consiliului local;
 3. c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
 4. d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
 5. e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);
 6. f) asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotararilor consiliului local;
 7. g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ-teritoriala in cadrul careia functioneaza;
 9. i) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
 10. j) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local, a consilierilor locali;
 11. k) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
 12. l) informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
 13. m) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 14. n) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local, sa nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art. 228 alin. (2); informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
 15. o) certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 16. p) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

   (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 147 alin. (1) si (2) sau, dupa caz, la art. 186 alin. (1) si (2), secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente.

   (3) Secretarul general al comunei, comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu:

 1. a) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in localitatea de domiciliu;
 2. b) la data luarii la cunostinta, in situatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ-teritoriale;
 3. c) la data primirii sesizarii de la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice.

   (4) Sesizarea prevazuta la alin. (3) cuprinde:

 1. a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
 2. b) data decesului, in format zi, luna, an;
 3. c) data nasterii, in format zi, luna, an;
 4. d) ultimul domiciliu al defunctului;
 5. e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
 6. f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.

   (5) Atributia prevazuta la alin. (3) poate fi delegata catre una sau mai multe persoane care exercita atributii delegate de ofiter de stare civila, prin dispozitia primarului la propunerea secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

  (6) Secretarii generali ai comunelor si cei ai oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici indeplinesc, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:

 1. a) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti, in vederea acordarii de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor a beneficiilor de asistenta sociala si/sau serviciilor sociale;
 2. b) legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate de parti, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata.

    Asigura secretariatul Comisiei de fond funciar.

   Semneaza ceritificatele de urbanism dupa ce sunt verificate si semnate de responsabilul de la urbanism.

   Semneaza listele electorale permanete si listele complementare necesare desfasurarii alegerilor.

Sectiunea IV

ADMINISTRATORUL PUBLIC

Art.18.(1) La nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, primarul, respectiv presedintele consiliului judetean poate propune consiliului local, consiliului judetean, dupa caz, infiintarea functiei de conducere de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.

   (2) Persoanele care pot ocupa functia de administrator public, de regula, trebuie sa fi absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice.

   (3) Numirea in functie a administratorului public se face prin dispozitia primarului, care are ca anexa un contract de management.

   (4) Contractul de management se incheie intre primar si administratorul public pe durata determinata. Durata contractului de management al administratorului public nu poate depasi durata mandatului primarului, in timpul caruia a fost numit.

   (5) In baza contractului de management, administratorul public poate indeplini atributii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local, respectiv judetean, dupa caz.

   (6) Primarul, poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

   (7) Se excepteaza functia de administrator public de la incadrarea in procentul de 12% alocat functiilor de conducere.

   (8) Eliberarea din functie a administratorului public se face prin dispozitia primarului, dupa caz si intervine in urmatoarele situatii:

 1. a) in situatia in care durata contractului de management a expirat;
 2. b) ca urmare a condamnarii definitive pentru una dintre infractiunile prevazute de Coul administrativ;
 3. c) in situatia in care administratorul public nu isi indeplineste obligatiile stabilite in sarcina sa prin contractul de management;
 4. d) in alte situatii prevazute de lege.

Sectiunea V

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI COMUNE PERSONALULUI CU FUNCTII DE CONDUCERE

   Art.19. Directorii generali, directorii adjuncti,executivi, sefii de birou sau de compartimente,au urmatoarele atributii, competente si responsabilitati,in functie de specificulstructurilor pe care le conduc si de fisa postului:

-conduc,coordoneaza,controleaza si raspund de structurile pe care le coordoneaza;

-stabilesc indicatorii de performanta pentru structurile pe care le conduc;

-aduc la cunostiinta personalului din subordine ROI;

-aduc la cunostiinta personalului din subordine dispozitiile primarului si hotararile Consiliului local ce vizeaza domeniul de activitate al structurii pe care o conduce;

-propune spre aprobarea primarului, in conditiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste programul de lucru sau in zilele de sarbatori legale;

-aproba cererile de concediu de odihna al personalului si monitorizeaza prezenta acestuia la locul de munca;

-isi da acordul cu privire la mutarea, detasarea, promovarea sau sanctionare personalului din subordine;

-propun initierea de proiecte de catre Primar privind sfera de activitate a structurilor pe care le conduce;

-asigura si raspund de aplicarea prevederilor legale privind intocmirea, circuitul si pastrarea actelor si documentelor din cadrul structurii pe care o conduce;

-raspund pentru documentele intocmite;

-raspund de respectarea normelor de securitate in munca si a celor privind PSI.

-reprezinta si angajeaza instistitutia numai in limita mandatului care i s-a incredintat.

SECTIUNEA VI

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI COMUNE PERSONALULUI DE EXECUTIE

  Art.20.Personalul de executie:

-raspunde de accesarea si utilizarea zilnica a mailu-lui de servicu;

-se informeaza cu privire la legislatia aplicata in compartimentul unde isi desfasoara activitatea;

-claseaza si arhiveaza documentele produse/primite in compartiment;

-respecta normele de conduita profesionala;

-raspunde de exercitarea atributiilor stabilite in fisa postului;

-raspunde de legalitatea si corectitudinea actelor intocmite in baza fisei postului si a dispozitiilor legale;

-semnaleaza conducerii entitatii orice problema legata de activitatea acesteia;

-colaboreaza si conlucreaza cu celelalte structuri din cadrul primariei;

-intocmeste Registrul Riscurilor si  documentele cu privire la implementarea Controlului intern managerial, in cadrul compartimentului;

-raspund pentru intocmirea documentelor;

-desfasoara activitati in diverse comisii in care a fost desemnat;

-utiliezea cu responsabilitate si numai in interesul serviciului, aparatura din dotare;

-efectueaza deplasari in interesul serviciului la institutiile cu care colaboreaza.

Sectiunea VII

Atributii personal care se ocupa de Registrul electoral

 Art.21.Atributii:

-intocmeste si tipareste listele electorale permanente conform pachetului electoral;

-opereaza in Registrul electoral orice modificare intervenita;

-primeste comunicari cu persoanele decedate si opereaza in registrul electoral in vederea radierii persoanelor decedate;

-intocmeste lista cu locatiile sectiilor de votare;

-stabileste impreuna cu Primarul locurile de afisaj electoral;

Sectiunea VIII

Compartimentul ,,Contabilitate’’ 

     Art.22.Activitatea personalului  în domeniul impozite și taze locale  consta in principal in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul  asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice/juridice), precum si a altor  venituri la bugetul local datorate de catre contribuabilii persoane fizice si juridice ce au proprietati in comuna Bretea Română potrivit competentelor  stabilite prin actele normative in vigoare.

   Atributiile si competentele personalului care se ocupa de contribuabilii persoane fizice si juridice sunt: 

a)constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, conform legislaţiei privind impozitele şi taxele locale; evidenţiază în programul informatic pe care-şi desfăşoară activitatea încasările şi debitele contribuabililor; evidenţiază zilnic, pe baza de documente, încasările şi plăţile efectuate, evidenţe pe care le predă la compartimentul contabilitate;

b)întocmeşte rapoarte privind materia impozabilă a comunei, în condiţiile legii;

c)participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, propunând facilităţi legale privind încasarea acestora;

d)verifică şi urmăreşte depunerea declaraţiile de impunere pe care trebuie să le facă contribuabilii care au bunuri impozabile sau taxabile pe raza comunei, în vederea determinării valorilor impozabile precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;

e)întocmeşte matricola privind impunerea pe teren, clădiri, mijloace de transport etc. în cazul persoanelor fizice şi juridice; întocmeşte şi urmăreşte completarea tuturor registrelor cerute de lege privind încasarea impozitelor şi taxelor locale;

 1. f) îndeplineşte actele de executare silită a creanţelor ce pot deveni venituri ale bugetului local, în condiţiile legii;

g)urmăreşte încasarea taxelor speciale, stabilite prin hotărârile consiliului local;

h)asigură concordanţa deplină a datelor cuprinse în registrele agricole cu datele cuprinse în evidentele legate de încasarea impozitelor şi taxelor locale;

i)întocmeşte borderoul de debite pentru amenzi, cheltuieli penale, imputaţii, etc. confirmând luarea in debit către instituţiile de unde provin şi urmărind încasarea lor;

j)asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care, conform reglementarilor legale, le gestionează;

k)efectuează încasări în numerar din trezorerie, direct de la contribuabili (persoane fizice sau juridice), efectuează plăţi şi salarii sau alte drepturi băneşti .

l)gestionează inventarul bunurilor autorităţilor administraţiei publice;

m)întocmeşte şi eliberează adeverinţe, certificate, alte acte privind activitatea desfăşurată.

    Activitatea personalului în domeniul buget, contabilitate, salarizare consta in principal in urmatoarele:

1)acordă sprijin ordonatorului de credite în vederea întocmirii proiectului bugetului local şi contului de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi supuse aprobării consiliului local;Introduce si actualizeaza bugetul prin FOREXBUG;

2)ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în privinţa cheltuielilor, prezentând periodic conducerii primăriei, informări privind stadiul realizărilor;

3)analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada execuţiei şi înaintează în acest sens propuneri ordonatorului de credite;

4)asigură evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei publice locale, asistenţa socială, învăţământ, cultură, şi întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seama trimestriale;

5)efectuează controlul operaţiilor efectuate prin casieria primăriei;

6)angajează primăria prin semnătură, alături de primar, în toate operaţiile patrimoniale;

7)participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii.Introduce, actualizeaza si transmite bugetul in format hartie si electronic catre GDFP;

8)asigura întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se ocupă de implementarea şi utilizarea sistemului informatic de prelucrare a datelor;

9)verifica modul în care este asigurată înregistrarea cronologica şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la administrarea patrimoniului; participa la efectuarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti şi înregistrează diferenţele rezultate în documentele contabile; ia măsuri pentru regularizarea eventualelor minusuri sau plusuri din gestiune.Centralizeaza, verifica si urmareste executia bugetara pe capitole bugetare,articole si alineate pentru Primarie si subordonate;

10)verifică toate documentele justificative legate de operaţiunile economico-financiare şi pe baza lor întocmeşte notele contabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată; asigură înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

11)asigură organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; efectuează plăţi din fondurile publice numai în urma aprobării angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fondurile publice de către ordonatorul principal de credite.Centralizeaza, verifica si raporteaza cheltuielile de personal de la nivelul Primarie Saelele.

12)urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor de debitori şi creditori, în acest scop, întocmind corespondenta şi formele necesare. Raspunde de planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea ţinerii evidenţei contabile bugetare

13)raspunde de legalitatea tuturor operatiunilor contabile;

14) raspunde de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cronologic si sistematic potrivit planului de conturi si Normelor emise de ministerul Finantelor folosind modelele Registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;

15) raspunde de inregistrarea contabila pe baza de documente justificative inaintate de compartimentele de specialitate cu vizele si aprobarile persoanelor autorizate si cu respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;

16) asigura activitatea de verificare a legalitatii, regularitatii operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora de ordonatorul de credite sau persoanele desemnate pentru operatiunile si documentele prevazute in dispozitia de organizare a controlului financiar preventiv propriu pentru sef  compartiment contabilitate;

17) asigura finalizarea operatiunilor de inventariere anuala a patrimoniului Primariei;

18) verificarea notelor contabile si asigura transpunerea datelor in calculator in vederea preluarii automate;

19) asigura si raspunde de inregistrarea achizitiilor, consumului si stocului de materiale necesar institutiei;

20) intocmeste documentele de inchidere a anului financiar in baza Normelor emise de Ministerul Finantelor;

21) pastreaza secretul de serviciu si confidentialitate in legatura cu datele,informatiile sau documentele de care sa ia cunostinta in executarea atributiilor ce-i revin;

 22) raspunde de legalitatea si realitatea datelor inscrise in documentele pe care le emite si le semneaza;

23) intocmeşte rapoarte de specialitate la  proiecte de hotărâri în vederea promovării lor în Consiliul local şi referate ce stau la baza  emiterii dispoziţiior Primarului specifice domeniului de activitate;

24) Intocmeste si supune spre aprobarea Primarului si Consiliului local Contul de incheire exercitului bugetar;

25) prezinta la cererea ordonatorului principal de credite, raportul de activitate;

26) prelucreaza dispozitiile de incadrare, promovare,sanctionare,spor de vechime,reorganizare, modificari aduse la salariu,precum si cele de incetare ale activitatii;

27) verifica foile colective de prezenta;

28) calculeaza drepturile salariale ale salariatilor din institutie;

29) efectueaza retinerile din salarii;

30) intocmeste si transmite lunar in format electronic,catre banca, situatia privind efectuarea platilor salariilor;

31) calculeaza indemnizatia concediilor de odihna;

32) calculeaza cuantumul privind norma de hrana si a celorlate sporuri legale;

33) intocmeste programarea ordinelor de plata, a cecurilor si a foilor de varsamant;

34) intocmeste adeverinte pentru salariatii institutiei cu privire la salarizarea acestora,adeverinte pentru medicul de familie, banci etc;

35) indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al comunei Saelele, dispoziţii ale primarului comunei Saelele;

    Art.23.Atibutii personal viza Control financiar preventiv:

    Vor face  obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:

 • angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
 • deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
 • modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
 • ordonanţarea cheltuielilor;
 • constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
 • concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei.Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate.

    Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:

 • respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);
 • îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);
 • încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).

    Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau a documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

           Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si prin aplicarea sigiliului care va cuprinde urmatoarele informatii :

 • Denumirea institutiei publice
 • Mentiunea – Vizat –control financiar preventiv .
 • Elementele de identificare – nume , prenume si data acordarii vizei ( an , luna , zi ) .

    Documentele prezentate la viza se inscriu in registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu.Termenul in care se acorda /refuza viza de control financiar preventiv este de cinci zile lucratoare .

    Proiectele de angajamente legale se prezinta pentru viza de Control financiar preventiv impreuna cu o propunere de angajare a unei cheltuieli .

    Proiectele de angajamente bugetare se prezinta pentru viza de control financiar preventiv impreuna cu o propunere de angajament bugetar .

    Proiectele de ordonantare de plata a cheltuielilor se prezinta pentru viza de control financiar preventiv impreuna cu o propunere de ordonantare de plata .

   In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanei desemnate cu exercitarea acestuia de catre ordonatorul de credite.

   In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanei desemnate cu exercitarea acestuia de catre ordonatorul de credite sau de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea .

   Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt arhivate si pastrate in cadrul compartimentului contabilitate , iar la sfarsitul anului se predau pentru a fi pastrate in Arhiva Primariei – Contabilitate .

 Ordonatorul de credite raspunde pentru realitatea , regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror documente justificative le-a certificat si/sau le-a intocmit. Obtinerea vizei de control financiar preventive pe documentele care cuprind date nereale si/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu-l exonereaza de raspundere .

   Persoana in drept sa exercite controlul financiar preventiv raspunde solidar cu ordonatorul de credite ,pentru legalitatea, regularitatea si incadrarea in limitele angajamentelor bugetare aprobate, in ceea ce priveeste operatiunile pentru care a acordat si/sau solicitat viza de control financiar preveentiv .

   Daca in urma verificarii se constata ca operatiunile nu intrunesc conditiile de legalitate, regularitate sau dupa caz de incadrare in limitele si destinatiile creditelor bugetare si/sau de angajament, persoana desemnata cu exercitatarea controlului financiar preventiv va refuza motivat, in scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, consemnad acest fapt in registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financciar preventive.La refuzul de viza se va anexa si un exemplar al listei de verificare cu indicarea elementelor din lista ale caror cerinte nu sunt indeplinite .

 Refuzul de viza, insotit de catre actele justificative, va fi adus la cunostinta ordonatorului de credite.

Sectiunea IX

COMPARTIMENT ,,URBANSIM’’SI REGISTRUL AGRICOL

Art.24.Personalul angajat in cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. Verifică pe teren situaţiile construcţiilor conform autorizaţiilor de construcţie/demolare ;
  2. Verifică şi analizează conţinutul documentaţiilor depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, desfiinţare;
 2. Participă la recepţiile obiectivelor de pe raza comunei Saelele ;
 3. Face propuneri de atribuire terenuri în conformitate cu prevederile legale ;
 4. Întocmeşte şi eliberează, la solicitarea cetăţenilor, adeverinţe privind înscrierea în evidenţele de carte funciară ; ţine evidenţa nomenclaturii stradale şi eliberează adeverinţe (certificate)de nomenclatură stradală;
 5. Verifică cererile şi documentaţiile pentru elaborarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie, demolare şi răspunde de încasarea contravalorii avizelor, acordurilor, adeverinţelor etc. ;
 6. Urmăreşte respectarea în teritoriu a prevederilor PUG, PUD, PUZ şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora;
 7. Urmăreşte realizarea lucrărilor la locuinţele în curs de execuţie ;
 8. Verifică permanent în teren starea construcţiilor aparţinând Primăriei comunei Saelele şi propune, după caz, lucrările de reparaţii ce se impun ;
 9. Efectuează permanent acţiuni de control vizând disciplina privind respectarea autorizaţiilor de construcţie/demolare şi a proiectelor tehnice;
 10. Întocmeşte situaţii statistice specifice ;
 11. Propune măsuri pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, împrejmuirilor, spaţiilor dintre clădiri ; amplasarea căilor şi mijloacelor de transport, a reţelei de canalizare, termoficare, staţiei de epurare în concordanţă cu PUG ;
 12. Întocmește referate de constare a abaterile care constituie contravenţii la legea privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelore şi le transmite şefului ierarhic superior ;
 13. Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse prin procesele -verbale de contravenţie şi face propuneri pentru demolarea lucrărilor executate pe domeniul public fără autorizaţie sau încălcarea acesteia în baza dispoziţiei Primarului;
 14. Întocmeşte, împreună cu personalul cu atribuții privind taxele şi impozite locale,  referate şi documentaţii pe care le transmite Compartimentului juridic în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire;
 15. Răspunde pentru opinia exprimată în consens cu PUG, PUZ şi cu legislaţia în vigoare în dezbaterile comisiei mixte privind semnarea documentaţiilor de vecinătate şi ale comisiei de Fond Funciar şi de retrocedare conform Legii 10/2001;
 16. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
 17. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
 18. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Saelele.

   Art.25. In compartimentul Registrul agricol,personalul îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)răspunde de completarea registrelor agricole atat in format electronic cat si pe suport de hartie şi păstrarea registrelor agricole, precum şi de tinerea la zi a programelor informatice privitoare la activităţile agricole;

2)întocmeşte şi transmite raportări statistice cu privire la datele ce fac obiectul evidenţelor agricole;

3)aduce la cunoştinţa secretarului necesitatea modificării unor date înscrise în registrul agricol;

4)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi certificate ce conţin date din registrul agricol doar cu semnatura secretarului comunei Saelele

5)efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanta datelor înscrise în registrele agricole şi existentul din teren;

6)verifica în teren cele declarate de solicitanţii certificatelor de producător şi tine evidenţa certificatelor eliberate într-un registru special.

7)eliberează adeverințe referitoare privind  datele înscrise în registrul agricol, în condiţiile legii;

8)informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare, referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor;

9)culege informaţii de la cetăţeni privind structura culturilor ce doresc să le însămânţeze, necesarul de sămânţă şi alte materiale, făcând demersuri pentru aprovizionarea acestora;

10)ia masuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând consultanţa de specialitate în vederea înfiinţării de plantaţii, exploataţii agricole ;

11)asigură consultanţa pentru îmbunătăţirea calităţii păşunilor şi fâneţelor naturale;

12)îndrumă şi sprijină activitatea de creştere a animalelor, recomandând tehnologii moderne de creştere a animalelor;

13)îndrumă producătorii agricoli în sensul întocmirii documentaţiilor pentru acordarea primelor de produs, precum şi în sensul cunoaşterii modalităţilor directe de subvenţionare a producătorilor agricoli;

14)contribuie la aplicare în comuna a programelor prevăzute în strategia Guvernului

15)ţine în mod distinct evidenţa domeniului public şi privat agricol al Primăriei – Comuna Bretea Română şi asigură actualizarea acestuia;

16) face propuneri pentru închirierea terenurilor agricole, din teritoriul administrativ al Primăriei;

17) eliberează “titlu de proprietate” conform legislaţiei în vigoare;

18) ţine evidenţa terenurilor agricole care se concesionează;

19) face măsurători, schiţe, propuneri de concesionare a terenurilor din teritoriul administrativ al Primăriei;

20) întocmeşte şi eliberează adeverinţe de stare materială la cererea contribuabililor persoane fizice cu avizul secretarului comunei;

21) aduce la cunostinta publica la inceputul fiecarui an calendaristic,conform legislatiei in vigoare,obligatia cetatenilor comunei de a se prezenta la sediul primariei Saelele pentru declaratia terenurilor,animalelor,etc,in registrul agricol;

22) duce la îndeplinire orice alte sarcini compatibile cu pregătirea şi funcţia deţinută, stabilite de şefii ierarhici;

23)Completează si eliberează Atestatul  de producător agricol și Carnetul de comercializare a produselor agricole in termenele prevazute de lege.            Verifica existenta in teren a produselor si produşilor agricoli pentru care se solicita atestatul de producător;

24) Întocmește documentația privind vânzarea-cumpărarea  terenurilor agricole situate în extravilanul localităților conform Legii nr.17/2014;

25)Inregistreaza in registrul agricol suprafetele de teren stipulate in contractele de arenda;

26)Intocmeste si eliberează Certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar,Conform prevederilor Legii notarilor publici si a legii 571/2003, privind Codul fiscal.

Sectiunea X

COMPARTIMENTUL ASISTENA SOCIALA

    Art.26.Personalul din cadrul compartimentului asistență socială îndeplinește următoarele atribuții:

a)identifica persoanele şi familiile care sunt marginalizate social şi masurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, la nivelul comunei, conform planurilor adoptate în acest sens de către consiliul local;

b)coordonează, sub directa supraveghere a secretarului, Serviciul Public de Asistenţă Socială, creat la nivelul comunei;

c)face propuneri ordonatorului de credite pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice deficitare, cu venituri sub nivelul de subzistenţă;

d)face propuneri de aproximare a cuantumului resurselor financiare necesare punerii în aplicare a programelor sociale la nivelul comunei ;

e)întocmeşte anchete sociale privind condiţiile socio-morale şi educaţionale pe care familiile vulnerabile le asigură copiilor lor ;

f)întocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părintească şi propune, după caz, instituirea tutelei sau curatelei ;

g)evaluează situaţia familiilor cu statut socio-economic sub nivelul minim garantat şi întocmeşte anchetele sociale pentru cazurile care necesită acordarea unei forme de ajutor social ;

h)supraveghează îndeplinirea de către beneficiarii formelor de ajutor social a condiţiilor legale necesare acordării ajutoarelor sociale şi comunică de îndată secretarului comunei neîndeplinirea acestora, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

i)ţine evidente copiilor de pe raza comunei încredinţaţi unor centre de ocrotire socială, precum şi a celor încredinţaţi în plasament; identifica la nivelul comunei familiile dispuse sa ia copii în plasament pentru o perioadă determinata şi tine evidenţa acestora.

j)îndrumă persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora spre instituţiile care le pot acorda drepturi specifice ;

k)stabileşte legături cu autorităţile implicate în protecţia copiilor vulnerabili din punct de vedere social şi medical;

l)iniţiază, împreună cu serviciile judeţene de asistenţă socială acţiuni de prevenire a abandonului copiilor;

m)răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de lege pe linie de autoritate tutelară, de ocrotirea copilului şi familiei, prin colectivul de sprijin al autorităţii tutelare;

l)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi alte acte privind activitatea desfăşurată.

Sectiunea XI

COMPARTIMENT STARE CIVILA

   Art.27.Atributiile postului :

 1. Tine evidenta registrelor de stare civila;
 2. Executa operatiuni de inregistrare in Registrele de stare civila (nasteri, casatorie, deces);
 3. Asigura evidenta actelor de stare civila prin registrele de stare civila;
 4. Efectueaza lucrari cu privire la adoptii;
 5. Elibereaza certificate si dovezi de stare civila;
 6. Intocmeste anchete sociale in probleme de autoritate tutelara si ocrotire minori, precum si in probleme de asistenta sociala;
 7. Raspunde asupra continutului anchetei sociale;
 8. Elibereaza acte de la arhiva unitatii, in urma cererilor vizate de conducatorul unitatii;
 9. Indeplineste atributii de ofiter de stare civila;
 10. Intocmeste si inainteaza in termenul prevazut de lege buletinele statistice ale actelor de stare civila;
 11. Intocmeste impreuna cu secretarul unitatii datele privind recrutarea si mobilizarea persoanelor de pe raza comunei;
 12. Intocmeste dosare pentru alocatii de stat pentru copii, alocatii complementare si de sustinere, indemnizatii de nastere;
 13. Raspunde pentru starea regsitrelor de stare civila;

 14.Raspunde pentru pastrarea in bune conditii a documentelor din sectorul alocat;

 15.Indeplineste atributii privind arhivarea documentelor din cadrul unitatii administrativ teritoriale ;

16.Raporteaza sefului ierarhic executia gresita a actelor ce urmeaza a fi eliberate si propune masuri de indreptare a greselior constatate;

 17.Raspunde pentru urmarirea operativa a sarcinilor incredintate;

18.Raspunde de calitatea serviciilor in relatiile cu cetatenii comunei;

19.Respecta Regulamentul de ordine interioara si Acordul colectiv de munca.

 1. Asigura alte lucrari indicate de sefii ierarhici.

Sectiunea XII

POLITIA LOCALA 

    Art.28.In cadrul compartimentului  Politia locala   isi desfasoara activitatea 1 functionar public,  cu urmatoarele atributii:

         acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;

         intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul “cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

         acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

         participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

         în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

         conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

         verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor  administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;

         verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;

         verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;

         verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

         veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

         verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială;

         veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

         veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

         verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

         constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor art. 25, lit. a)-i) din HG nr. 1332/2010;

         constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

         urmăreşte dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;

         colaborează cu organele de control sanitare, sanitarveterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

         constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;

         verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

         verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

         verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

         verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

         cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

         constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii;

         păzeşte grădinile, parcurile,locurile de joacă din comună si sediul Primariei;

         verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

         cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;

         nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;

         verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;

         în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

CAPITOLUL IV

CIRCUITUL DOCUMENTELOR

   Art.29.Documentele din cadrul Primariei:

-Documentele adresate Primariei Comunei Saelele, de persoane fizice sau juridice se inregistreaza la secretariatul institutiei;

-Corespondenta inregistrata se preda primarului, dupa care acesta o repartizeaza pe compartimente;

-Documentele emise in cadrul Primariei si care ies in afara instititutiei se semneaza de catre Primar, Viceprimar, secretarul general,administratorul public sau de sefii de compartiment;

-Toate componentele structurale ale Primariei sunt obligate sa inregistreze si sa tina evidenta tuturor documentelor inregistrate, a celor cu uz intern, precum si a celor iesite;

-Toate directiile/compartimentele/birourile sunt obligate sa pastreze documentele create sau detinute in conditii corespunzatoare,asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii,sustragerii sau difuzarii in alte conditii decat cele prevazute de lege;

-in scopul asigurarii pe o perioada determinta, documentele se arhiveaza la finele fiecarui an in conformitate cu nomenclatorul arhivistic.

CAPITOLUL V

DISPOZITII FINALE

   Art.30. Prezentul Regulament a fost inctomit cu prevederile OUG nr.57/2019, Codul administrativ si cu cele ale Codul muncii.

  Art.31. Funcţionarii aparatului de specialitate îndeplinesc şi alte atribuţii legale date de şefii ierarhici, precum şi cele prevăzute în actele normative în vigoare conexe activităţii lor.

Art.32– Evaluarea activităţii se face conform prevederilor legale in vigoare

Art.33 – Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii primăriilor.

Art.34 – Şefii compartimentelor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal a regulamentului de faţă.

Art.35 – Prezentul regulament cuprinde atribuţiile principale ale fiecărui compartiment funcţional. Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi disciplina muncii o solicită.

Art.36 – Personalul Primăriei este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art.37– Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost redactat în baza propunerilor compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei care răspund de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevăzute.

Art.38 – Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a colabora în vederea soluţionării comune a problemelor curente ale comunei.

Art.39 – Modificările intervenite în atribuţiile compartimentelor din structura organizatorica se aproba prin “fişa postului” personalului acestora.

Art.40 – Toate compartimentele Primăriei sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data solicitării să pună la dispoziţia celorlalte compartimente din structura organizatorica a Primăriei informaţiile şi/sau documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.41 – Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a pune la dispoziţia cetăţenilor, în condiţiile legii, informaţiile de interes public privind domeniul specific de activitate.

Art.42 – Compartimentele Primăriei au obligaţia de a organiza programe de audiente şi de lucru cu persoane fizice şi juridice.

Art.43 – Toţi salariaţii Primăriei  răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.44– Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei întocmesc proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate.

Art.45 – Toţi salariaţii au obligaţia de a aplica întocmai politica referitoare la calitate şi  de a aplica corespunzător cerinţele standardului de management al calităţii cuprinse în procedurile generale şi specifice, precum şi în documentele stabilite pentru sistem.

Art.46 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

Art.47 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ca urmare a modificării organigramei Primăriei, sau ori de cate ori se impune.

Art.48 – Încălcarea dispoziţiilor privind Codul de etica de catre salariati atrage răspunderea disciplinară a acestora, în condiţiile legii.

Art.49 – Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor codului de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

Art.50 – În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competenţe, în condiţiile legii.

Art.51 – Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

CAPITOLUL VI

ÎNDATORIRI GENERALE

     Art.52.Indatoriri:

-Realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în termen a lucrărilor repartizate  de conducerea Primăriei sau solicitate de către alte instituţii, agenţi economici sau persoane fizice, astfel încât să sporească încrederea în instituţia Primarului şi a celor care o reprezintă;

   -Abţinerea de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor care le revin;

    – Conformarea întocmai dispoziţiilor date sau transmise de conducerea Primăriei;

    – Păstrarea secretului de serviciu, în condiţiile legii;

    – Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor sau documentelor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

    – Interzicerea solicitării sau acceptării, direct sau indirect, de daruri sau de alte avantaje, în considerarea funcţiei publice;

    – Interzicerea primirii în mod direct a unor cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestora;

    – La numire, precum şi la eliberarea din funcţie, funcţionarii publici şi personalul contractual sin cadrul Primăriei comunei Bretea Română sunt obligaţi să prezinte conducerii, declaraţia de avere;

    – Perfecţionarea  pregătirii profesionale în cadrul instituţiei sau urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Bodarca Victoria

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului

        Avand in vedere prevederile Codului administrativ, trebuie sa aprobam la nivelul UAT Saelele, un nou Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele, un regulament care sa se aplice atat functionarilor publici din cadrul Primariei, cat si personalului contractual.

       Fata de cele de mai sus, am initiat proiectul de hotarare pe care il supun spre aprobare Consiliului local Saelele.

PRIMAR,

Ing.prof.Carjan Gabriel

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului

      Urmare a prevederilor OUG nr.57/2019-Codul administrativ, la nivelul primariei comunei Saelele, trebuie sa se aprobe un nou Regulament de organizare si functionare al Aparatului de specialitate al primarului comunei Saelele, care sa fie aplicat tuturor salariatilor din cadrul Aparatului de specialitate.

   In consecinţă propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre prezentat.

Intocmit,

Pietreanu Clement

Consiliul local al comunei Saelele

Judetul Teleorman

Comisia de specialitate-Administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor

 

A V I Z

al proiectului de hotarare privind Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului

      Comisia de specialitate- Administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, intrunita in data de 18.09.2019, a luat in discutie  proiectul de hotarare privind Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului.

        Dupa incheierea dezbaterilor, comisia de specialitate, cu votul tuturor membrilor comisiei, a hotarat avizarea favorabila a proiectului de hotarare pentru a fi inclus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului local al comunei Saelele, din data de 19.09.2019.

              Presedinte,                                                                 Secretar,

        Caplagea Marian                                                        Micu Gheorghe

 

 HOTĂRÂRE

(proiect)

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Stadionului

Saelele, situat în comuna Saelele, sat Pleasov si a tarifelor de închiriere a

bunurilor din patrimoniul acestuia

    Consiliul Local al Comunei Saelele, judetul Teleorman, întrunit în sedinta ordinara

din data de 12 iulie 2019;

    Examinând proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Stadionului Saelele, situat în Comuna Saelele, sat Pleasov si a tarifelor de închiriere a bunurilor din patrimoniul acestuia, proiect din initiativa primarului;

      Avand in vedere:

– expunerea de motive a Primarului Comunei Saelele;

-raportul de fundamentare;

– avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saelele;

– prevederile Legii nr. 69/2000 a eductiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;

 – dispoziţiilor art. 108,lit.,,c’’ si art.129, alin (1), alin. (2) lit.,,c’’ si lit.,,d’’;alin.(6),lit.,,a’’,alin.(7), lit.,,f’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

             In temeiul art.196,alin.(1), lit.,,a’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E:

     Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Stadionului Saelele,aparţinând domeniului public al Comunei Saelele, situat în Comuna Saelele, sat Pleasov, judetul Teleorman, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarâre.

     Art.2 Stadionul, cu toate dotările şi instalaţiile aferente va fi pus la dispoziţia Chiriaşului pe durata Evenimentelor Sportive în conformitate cu  Calendarul Evenimentelor Sportive prezentat de catre chirias.

    Art.3 Inchirierea stadionului se va face in conformitate cu prevederile Codului admnistrativ.

    Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotarârii se împuterniceste Primarul comunei Saelele.

     Art.5 Secretarul comunei Saelele va asigura comunicarea Hotarârii autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

                     Primar,                                                         Avizat pt.legalitate,                                                          

                                                                                                 secretar

                ing.prof.Carjan Gabriel                                     jr.Pietreanu Clement

 

E X P U N E R E    D E     M O T I V E

privind inchirierea stadionului de fotbal Saelele din Comuna Saelele, judetul Teleorman

    In conformitate cu prevederile art. 3, aliniat (4),  art. 14, art. 15 si art. 16, aliniat (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

     Avand in vedere prevederile Legii nr. 21 din 10 aprilie 1996 legea concurentei, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

   Avand in vedere Inventarul bunurilor care apartin  domeniului public al Comunei Saelele;

           In conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

          In vederea atragerii de noi venituri la bugetul local al Comunei Saelele,  propun spre si dezbatere si aprobare Consiliului Local al Comunei Saelele, proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMAR,

Ing.prof.Carjan Gabriel

 

RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privind:aprobarea inchirierii stadionului de fotbal Saelele din Comuna Saelele, judetul Teleorman

    In vederea asigurării unui venit la nivelul bugetului localm prin administrarea bunurilor apartinand domeniului public al comunei, precum si cererea depusa de catre AFC,,TURRIS OLTUL’’Turnu Magurele prin care solicita inchirierea stadionului Saelele, consider ca putem inchiria acest bun in conformitate cu prevederile legale.

           Propun ca pentru inchirierea suprafetei de joc si a vestiarelor sa se faca in urma unui raport de evaluare corespunzator, astfel incat pretul chiriei sa fie concret si corespunzator.

      Față de considerentele arătate mai sus se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu privind aprobarea inchirierea stadionului de fotbal Saelele din Comuna Saelele, judetul Teleorman.

Intocmit,

Stegaru Nicolae

Consiliul local al comunei Saelele

Judetul Teleorman

Comisia de specialitate-Programe de dezvoltare economico-sociala,buget –finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si comert

 

 A V I Z

al proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Stadionului Saelele,aparţinând domeniului public al Comunei Saelele, situat în Comuna Saelele, sat Pleasov, judetul Teleorman

      Comisia de specialitate -Programe de dezvoltare economico-sociala,buget –finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si comert, intrunita in data de 10.07.2019, a luat in discutie  proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Stadionului Saelele,aparţinând domeniului public al Comunei Saelele, situat în Comuna Saelele, sat Pleasov, judetul Teleorman.

        Dupa incheierea dezbaterilor, comisia de specialitate, cu votul tuturor membrilor comisiei, a hotarat avizarea favorabila a proiectului de hotarare pentru a fi inclus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului local al comunei Saelele, din data de 12.07.2019.

              Presedinte,                                                                 Secretar,

            Burada Florea                                                        Anton Florea