Organigramă Consiliul Local Saelele

HOTĂRÂRE

 cu privire la: modificarea organigramei, a statului nominal de personal privind aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele , judeţul Teleorman

Avand in vedere:

 – Expunerea de motive a primarului comunei Saelele;

 – Referatulde specialitate;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

-prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii-cadru nr.153/2017-privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.129,alin.(3), lit.,,c’’ si ,,e’’; art.130; art.391; art.544,alin.(1),lit.,,h’’; art.546,lit.,,k’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

 – Ordinul Prefectului Judetului Teleorman nr.184/04.04.2019, privind stabilirea numarului maxim de posturi pe anul 2019;

 In temeiul art.196,alin.(1), lit.,,a’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

HOTĂRĂŞTE:

   Art.1 Se aprobă modificarea organigramei, statul nominal de personal privind aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele, judetul Teleorman ,conform anexelor 1si 2–părţi integrante din prezenta.

   Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarului comunei .

  Art.3Prezentul act normativ va fi adus la cunoştinţă autorităţilor şi persoanelor interesate de către secretarul comunei.

                  Presedinte de sedinta,                                               Contrasemneaza,                                                           

                                                                                                            secretar

                     Bodarca Victoria                                                 jr.Pietreanu Clement

 

SAELELE

  1. 51 DIN 19.09.2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi ,,pentru’’, ___ voturi ,,împotrivă’’, ____ ,,abţineri’’, din totalul de 11 consilieri în funcţie, din 11 prezenţi.

 

HOTĂRÂRE

(proiect)

 cu privire la  aprobarea  modificarii organigramei ,  a  statului nominal  de personal privind    aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele ,

judeţul Teleorman

        Avand in vedere:

 – Expunerea de motive a primarului comunei Saelele;

 – Referatul  de specialitate;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

-prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii-cadru nr.153/2017-privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.129,alin.(3), lit.,,c’’ si ,,e’’; art.130; art.391; art.544,alin.(1),lit.,,h’’; art.546,lit.,,k’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

 – Ordinul Prefectului Judetului Teleorman nr.184/04.04.2019, privind stabilirea numarului maxim de posturi pe anul 2019;

             In temeiul art.196,alin.(1), lit.,,a’’ din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

     Art.1  Se aprobă modificarea organigramei, statul nominal de personal privind aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele, judetul Teleorman ,conform anexelor 1si 2–părţi integrante din prezenta.

     Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarului comunei .

    Art.3Prezentul act normativ va fi adus la cunoştinţă autorităţilor şi persoanelor interesate de către secretarul comunei.

                  Primar,                                                                    Avizat pt.legalitate,                                                          

                                                                                                            secretar

         ing.prof.Carjan Gabriel                                                      jr.Pietreanu Clement

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: aprobarea modificarea organigramei ,a  statului nominal  de personal privind    aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele ,judeţul Teleorman

În conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019-Codul Administrativ, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Saelele proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Saelele, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Numărul de posturi din Statul de funcţii este cel stabilit de Instituţia Prefectului Teleorman, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemeni se are in vedere si incadrarea in cheltuielile de personal privind salarizarea.

Doresc sa se aiba in vedere posturile vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Saelele, precum si numarul de asistenti personali.

     Pentru punerea în aplicare a celor menţionate în prezentul referat, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Saelele.

Primar,

Ing.prof.Carjan Gabriel

 

RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privind: aprobarea modificarii organigramei ,a  statului nominal  de personal privind    aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele ,judeţul Teleorman

În conformitate cu prerogativele conferite de prevederile OUG nr.57/2019, Consiliul local are competenta  de a aproba  organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare si funcţionare ale  aparatului  de specialitate al Primarului.

Totodata in baza art. 35,  din Legea  nr. 448/2006 actualizată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza evaluarii socio-psiho-medicale, persoana cu handicap grav are dreptul la un asistent personal angajat cu contract individual de munca in cadrul primariei localitatii de domiciliu sau de resedinta a acestuia.

Autoritatea locala are in evidenta un numar de 18 persoane incadrate in gradul grav de handicap – cu asistent personal  pe perioada determinta si nedeterminata in functie de certificatul de incadrare in grad de handicap eliberat de Comisiile de evaluare  de specialitate.

Potrivit art. 6, alin.(2) din HG. nr. 427/2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal, anual Consiliul local aproba numarul asistentilor personali.

Avand in vedere prevederile art. III, alin (2) din HG. nr. 63/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare cu modificarile si completarile ulterioare, postul  de asistent medical   comunitar si posturile de asistent personal in aparatul de specialitate al Primarului comunei Saelele, nu se ia in calcul la stabilirea numarului maxim de posturi al institutiei si nu necesita aviz ANFP.

Analizand solicitarile de incadrare  de anul trecut cat si eventualele modificari care pot interveni in dosare in plata, si anume schimbarea incadrarii gradului de handicap, a domiciliului  bolnavilor, modificari ale optiunii persoanei cu handicap, raportat la posibilitatile financiare de sustinere a acestei activitati,

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Saelele .

Intocmit,

Insp.Odaianu Luminita

Consiliul local al comunei Saelele

Judetul Teleorman

Comisia de specialitate-Programme de dezvoltare economico-sociala,buget –finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului

 

 A V I Z

al proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei ,a  statului nominal  de personal privind    aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele ,judeţul Teleorman

      Comisia de specialitate- Programe de dezvoltare economico-sociala,buget –finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, intrunita in data de 18.09.2019, a luat in discutie  proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei ,a  statului nominal  de personal privind    aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele ,judeţul Teleorman.

        Dupa incheierea dezbaterilor, comisia de specialitate, cu votul tuturor membrilor comisiei, a hotarat avizarea favorabila a proiectului de hotarare pentru a fi inclus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului local al comunei Saelele, din data de 19.09.2019.

    Presedinte,                                                                 Secretar,

        Burada Florea                                                               Anton Florea